بازنمایی گنجینه های تفسیری- تعبیری مذهب گریزی در نوشتارهای محمدرضا پهلوی از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ از منظر مدل پاتر و وترل