فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی (JHSI) - نمایه نویسندگان