فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی (JHSI) - واژه نامه اختصاصی