فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی (JHSI) - اصول اخلاقی انتشار مقاله