این نشریه تا اطلاع بعدی مقاله نمی‌پذیرد.

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 144-1 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

دوره انتشار
فصلنامه