بازخوانی و بررسی یک سند تاریخی

چکیده

پژوهش حاضر به معرفی یک فرمان از دوران حکومت شاه صفی(1052-1038 ق.) اختصاص یافته است. اصل این فرمان تا کنون به دست نیامده، اما سواد آن در منشآت خطی میر محمد حسین تفرشی موجود است. موضوع این فرمان در میان اسناد صفوی در نوع خود بی نظیر است. چنان که بر اساس آن، شاه صفی به صفی قلی خان، بیگلربیگی عراق عرب و همدان  دستور داده تا دخترش را به عقد ازدواج حیدربیگ فرزند زینل خان شاملو درآورده، و بدین شیوه به اختلافات خود خاتمه دهند. تحلیل محتوایی سند و بررسی جایگاه سیاسی و نظامی زینل خان و صفی قلی خان در عصر صفوی اهداف این تحقیق می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها