بررسی اوضاع سیاسی سلجوقیان کرمان

چکیده

موسس این سلسله، ملک قاورد، حکومت محلی قدرتمندی در ایالات کرمان و مکران پایه گذاری کرد که حدود یک­صدو پنجاه سال دوام آورد. دوران زمامداری او، دوران استقرار و قوام حکومت سلجوقیان کرمان به شمار می­رود که در مجموع با عدم تمکین نسبت به سلجوقیان بزرگ همراه بود. اما هنگامی که سلاطین سلجوقی کرمان در موضع ضعف قرار داشتند، جهت حفظ سلطنت خود، تابعیت سلاجقه بزرگ را گردن می­نهادند. اوج دوران زمامداری سلجوقیان کرمان به لحاظ اقتدار سیاسی، به دوران ارسلان­شاه مربوط می­شود. بیست سال پایانی حکومت سلجوقیان کرمان به سبب بروز جنگ­های مستمر جانشینی، دوران فترت این سلسله به شمار می­­رود. دورانی که در نهایت با ورود غزها به کرمان، سقوط سلجوقیان کرمان یا قاوردیان را به همراه داشت. در این مقاله سعی شده اوضاع سیاسی، سلجوقیان کرمان (582- 442. ق) مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین سوال تحقیق به قرار زیر است: تأسیس و تداوم حکومت قدرتمند سلجوقیان کرمان چگونه از سوی سلاطین بزرگ سلجوقی پذیرفته شد؟

کلیدواژه‌ها